Minutstart

Fri minutstart tillämpas i H/D35 och äldre. För dessa klasser reserveras starttid vid startplatsen genom att löparen drar en lapp från en lista med starttider, var noggrann med att välja från listan för din klass. Behåll lappen och lämna den till startpersonalen när det är din starttid. Starttider mellan 16.45-18.30.

Glöm ej att startstämpla!

Nummerlappar

Nummerlappar för H/D12-16. Självservering vid start.

Banor

På grund av ett mycket sent beslut från Länsstyrelsen får inte hedområdet användas i den omfattning som planerats. Detta har inneburit omläggning av alla banor på mycket kort tid i ett mindre skogsområde vilket leder till att de flesta banorna blir kortare än SOFT:s rekommendation. Vi är naturligtvis väldigt ledsna för detta, men hoppas att banorna ändå ska ge löparna en fin upplevelse i skogen.

Eftersom det betar kor på en hed är den omgärdad av ett staket som bara får passeras på ett fåtal ställen.

Karta

På grund av omfattande ridning i tävlingsområdet kan nya ridstigar uppstå som inte finns med på kartan.

Ett par extra stigar är vitsnitslade i terrängen och markerade på kartan med streckad violett linje. Några befintliga stigar är förstärkta med vit snitsel.

Miljöarbete

Tillhandahållen miljövänlig tvål skall användas i duschen för minimal påverkan på omkringliggande natur och vattendrag.

I miniknatet är priserna fina begagnade böcker och leksaker och i markan erbjuds reducerat pris på kaffe vid medtagande av egen kopp. Vi serverar självklart vegetariska alternativ.

Vi har omfattande källsortering på arenan.

Skyddsvärt område

Sandsjöbacka naturreservat ingår i ett område av riksintresse för naturvård respektive friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB och delar av naturreservatet utgör även område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. MB. Reservatet ingår i EU:s närverk av Natura 2000-områden och är utpekat både enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen.

Visa sedvanlig hänsyn och respektera de föreskrifter som gäller för naturreservat. Ta med eventuellt skräp som ni har med er ut i skogen tillbaka till arenan eller till starten.

Tack!